PRIVACYVERKLARING WEBSITE CENTAUR VASTGOED

 

Deze verklaring is een standaard verklaring, gegenereerd via veiliginternetten.nl, een initiatief van onder meer het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Nationaal Cyber Security Centrum.

 

CENTAUR VASTGOED, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens  zoals  weergegeven  in  deze  privacyverklaring.  Wij  kunnen  onderstaande  persoons- gegevens van uw verwerken, maar enkel op het moment dat u één van de contactformulieren op onze website gebruikt:

-     voor- en achternaam

-     adresgegevens

-     telefoonnummer

-     e-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken de persoonsgegevens, die u bij gebruik van de contactformulieren aan ons kenbaar maakt, enkel ter afhandeling van uw melding of vraag. Grondslag: u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan

16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een

bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van  hun  kinderen,  om  zo  te  voorkomen  dat  er  gegevens  over  kinderen  verzameld  worden  zonder ouderlijke  toestemming.  Als  u  er  van  overtuigd  bent  dat  wij  zonder  die  toestemming  persoonlijke gegevens  hebben  verzameld  over  een  minderjarige,  neem  dan  contact  met  ons  kantoor  op  via info@centaurvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer- programma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons kantoor) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens  worden verzameld.  Wij  bewaren  de  (door  u via  een  contactformulier  op  onze  website doorgegeven) persoonsgegevens  dan ook niet langer dan noodzakelijk is voor de afhandeling van uw melding.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CENTAUR VASTGOED gebruikt enkel een gering aantal zgn. ‘first party cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking (functionaliteit) van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zonder uw persoonsgegevens te verzamelen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CENTAUR VASTGOED en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat  betekent dat  u bij ons een verzoek  kunt indienen om de persoons- gegevens  die  wij van u  beschikken in een  computerbestand  naar  u of  een ander,  door  u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@centaurvastgoed.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij  nemen  de  bescherming  van  uw  gegevens  serieus  en  neemt  passende  maatregelen  om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@centaurvastgoed.nl.