ALGEMENE VOORWAARDEN CENTAUR VASTGOED

 

Artikel 1; Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die

Centaur Vastgoed sluit met haar relaties, hierna te noemen ‘wederpartij’.

Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een

natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze

worden aangeduid als ‘de consument’.

Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de

tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax

of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in

het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

De door Centaur Vastgoed te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte

schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het

navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan

schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op

usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van

deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Indien Centaur Vastgoed niet binnen bekwame spoed nakoming door de wederpartij

verlangt, laat dit het recht op nakoming van Centaur Vastgoed onverlet.

De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter

hand gesteld zijn indien Centaur Vastgoed deze algemene voorwaarden al eerder bij

een andere transactie aan de wederpartij ter hand gesteld heeft.

Centaur Vastgoed behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de

algemene voorwaarden van Centaur Vastgoed te wijzigen.

 

Artikel 2; Overeenkomsten, opdrachten

Mondelinge afspraken binden Centaur Vastgoed eerst nadat deze schriftelijk door

Centaur Vastgoed zijn bevestigd dan wel zodra Centaur Vastgoed met

instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

Schriftelijke opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke

omschrijving van de te verlenen diensten.

De door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in

de uitvoering daarvan, nadere instructies en overige mededelingen met betrekking tot de

opdracht, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan Centaur Vastgoed ter

kennis worden gebracht. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, door of namens de

wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarmee bij prijsopgave en/of

opdrachtbevestiging rekening kon worden gehouden, worden aan de wederpartij als

meerwerk in rekening gebracht.

Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of

aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Centaur Vastgoed bindend.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Centaur Vastgoed zijn

vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q.

aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard,

dan heeft Centaur Vastgoed het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst

van de aanvaarding te herroepen.

Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste

verzoek van Centaur Vastgoed alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde

bescheiden aan Centaur Vastgoed te retourneren.

Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op de voorafgaand aan de offerte door de

wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan

kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Centaur Vastgoed

hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij

partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Centaur Vastgoed niet tot levering van

een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen bescheiden en/of diensten c.q. tot het

verrichten van een deel van de in deze aanbieding of offerte opgenomen werkzaamheden

tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden alsmede overige informatie in

brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Centaur Vastgoed zijn zo

nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten

worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Centaur Vastgoed  

en dienen op eerste verzoek van Centaur Vastgoed te worden

teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Centaur Vastgoed

het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Een en ander ter beoordeling van Centaur Vastgoed .

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

De wederpartij dient er voor te zorgen dat:

de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de

door Centaur Vastgoed gewenste vorm aan Centaur Vastgoed ter

beschikking worden gesteld;

Centaur Vastgoed op de vooraf overeengekomen tijdstippen toegang krijgt tot de

locatie die Centaur Vastgoed dient te bezichtigen c.q. te inspecteren in het kader

van de uitvoering van de overeenkomst;

de door de wederpartij aan Centaur Vastgoed verstrekte informatiedragers,

elektronische bestanden, software e.d., vrij zijn van virussen en/of defecten.

De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn.

De wederpartij vrijwaart Centaur Vastgoed voor gevolgen voortvloeiende uit het niet

juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

De wederpartij zal Centaur Vastgoed informeren over ontwikkelingen die relevant

zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk sluiten van

aanvullende en/of nieuwe overeenkomsten.

Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Centaur Vastgoed

gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment

dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de

opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel

de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

De wederpartij dient zelf afspraken te maken met: hypotheekverstrekkers, de

belastingdienst, lokale overheden e.d. en is aansprakelijk voor eventuele aanspraken van

welke aard dan ook van deze en andere partijen welke kunnen voorvloeien uit de door

verkoper/koper met koper/verkoper gesloten overeenkomst. De wederpartij vrijwaart

Centaur Vastgoed voor dergelijke aanspraken.

 

Artikel 6: Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de wederpartij worden opgenomen in de administratie van 

Centaur Vastgoed.

Centaur Vastgoed verstrekt zonder toestemming van de wederpartij geen gegevens

aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Centaur Vastgoed

gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met de wederpartij gesloten

overeenkomsten.

 

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

Opgegeven termijnen waarbinnen door Centaur Vastgoed de werkzaamheden

moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer

worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

overeengekomen. Indien Centaur Vastgoed haar verplichtingen uit de overeenkomst

niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Het risico betreffende de geleverde bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment

van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan:

het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

Indien het niet mogelijk blijkt de bescheiden c.q. diensten aan de wederpartij te leveren c.q.

de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, behoudt Centaur Vastgoed zich

het recht voor de bescheiden voor risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een

termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Centaur Vastgoed in staat moet

stellen de bescheiden c.q. diensten alsnog te leveren c.q. de overeengekomen

werkzaamheden alsnog te verrichten. Een en ander, tenzij Centaur Vastgoed

uitdrukkelijk een andere termijn heeft gesteld.

Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 3 van dit artikel bedoelde termijn in

gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft

Centaur Vastgoed  het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang,

zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder

tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te

ontbinden. Centaur Vastgoed is alsdan gerechtigd de reeds vervaardigde

bescheiden te vernietigen.

Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen

c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele kosten te voldoen onverlet.

Indien de uitvoering van de overeenkomst moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of

andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Centaur Vastgoed is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële

verplichtingen van de wederpartij -vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te

verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te

starten.

 

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

Centaur Vastgoed is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze

en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.

Centaur Vastgoed kan niet eerder verplicht worden met de levering van de

bescheiden en/of diensten c.q. de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat

alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen

(vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven

leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van

Centaur Vastgoed  niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden,

bijvoorbeeld door onvolledige terbeschikkingstelling van gegevens door de wederpartij, is

Centaur Vastgoed  gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in

rekening te brengen.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten

gevolge van aan Centaur Vastgoed niet bekende omstandigheden, hetzij door

welke overmacht dan ook, zal Centaur Vastgoed met de wederpartij in overleg

treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst

wel mogelijk zal zijn. Centaur Vastgoed zal de wederpartij daarbij informeren over

de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de

overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de

overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer

mogelijk zal zijn. Centaur Vastgoed heeft alsdan in ieder geval recht op volledige

vergoeding van de reeds door Centaur Vastgoed verrichte werkzaamheden c.q.

leveringen.

Alle onkosten welke door Centaur Vastgoed worden gemaakt ten verzoeken van de

wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 9: Bemiddeling

Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

Centaur Vastgoed zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door de

wederpartij gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken, het betreft echter te allen tijde

slechts een inspanningsverplichting voor Centaur Vastgoed en geen

resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de wederpartij

derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Centaur Vastgoed , met uitzondering van

eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van

het beoogde resultaat.

 

Artikel 10: Beëindiging overeenkomst tot bemiddeling

Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het bepaalde in artikel 18 van deze

algemene voorwaarden, eindigt de overeenkomst tot bemiddeling onder meer door:

 • vervulling van de overeenkomst door Centaur Vastgoed
 • opzegging door de wederpartij
 • opzegging door Centaur Vastgoed

De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.

Centaur Vastgoed is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door

middel van een aangetekende brief/ e-mail op te zeggen, indien onder meer, maar niet

uitsluitend:

Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst, de Algemene

Voorwaarden dan wel met andere tussen Centaur Vastgoed en Wederpartij gesloten

overeenkomsten van welke aard dan ook, onverminderd het recht van Centaur Vastgoed

op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;

 • in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, een onderhands akkoord

      met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor

      natuurlijke personen;

 • indien er naar het oordeel van Centaur Vastgoed sprake is van een ernstige

     verstoring van de relatie tussen Centaur Vastgoed en Wederpartij;

 • indien Wederpartij commercieel ernstig in opspraak raakt;
 • indien Wederpartij zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert

     voor Centaur Vastgoed ;

 • indien blijkt dat Wederpartij aan Centaur Vastgoed onjuiste gegevens heeft

verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien

Centaur Vastgoed  met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet

of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;

 • indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van Centaur Vastgoed

     tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

Opzegging van de overeenkomst laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

Ingeval van opzegging door Centaur Vastgoed heeft Centaur Vastgoed recht op een vergoeding

door de wederpartij van de tot dan toe gemaakte kosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen.

 

Artikel 11: Honorarium, kosten en declaraties

Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de

lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Centaur Vastgoed

gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde

data een nieuwe prijs c.q. tarieflijst door Centaur Vastgoed c.q. door haar

ingeschakelde derden in werking treden dan is Centaur Vastgoed gerechtigd de

daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

Voor de met de wederpartij gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na

de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening

gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de wederpartij

bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 12: Reclames en klachten

De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden tot controle

van deze bescheiden over te gaan. Eventuele zichtbare fouten of onvolkomenheden dienen

uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden aan Centaur Vastgoed

te worden gemeld gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.

Overige reclames - waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q.

de verleende diensten - dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Centaur

Vastgoed te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor

risico van de wederpartij. De reclames c.q. klachten dienen in ieder geval binnen 1 maand

na levering van de diensten c.q. na beëindiging van de werkzaamheden aan Centaur Vastgoed

te worden gemeld.

Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Centaur

Vastgoed  zijn kenbaar gemaakt, worden de bescheiden c.q. diensten geacht

conform de overeenkomst te zijn geleverd c.q. de werkzaamheden geacht correct te zijn

verricht.

Centaur Vastgoed dient in staat te worden gesteld eventuele klachten te

onderzoeken. Centaur Vastgoed heeft bij het opstellen van de bescheiden creatieve

en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes en eigen

interpretaties tot bepaalde conclusies te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd

worden. Indien herberekening c.q. wijziging, anders dan zoals bedoeld in lid 6 van artikel 12,

noodzakelijk blijkt, geschiedt dat slechts voor rekening en risico van Centaur Vastgoed

indien Centaur Vastgoed daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in

artikel 13 van deze voorwaarden.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantie

Indien Centaur Vastgoed bemiddelt bij het tot stand brengen van een overeenkomst

tussen koper/verkoper en verkoper/koper is zij nimmer partij en is zij niet aansprakelijk voor

de inhoud en de uitvoering van de koopovereenkomst.

Centaur Vastgoed kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche

mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met

inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het

gevolg is van handelen of nalaten van Centaur Vastgoed , haar personeel dan wel

door haar ingeschakelde derden. Dit is slechts anders indien en voor zover

dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

De websites van Centaur Vastgoed (www.centaurvastgoed.nl) is bestemd voor

het verstrekken van informatie aan bezoekers van de website. De inhoud van deze website

is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, aan de inhoud ervan kunnen echter geen

rechten of aanspraken worden ontleent.

Centaur Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt ten

gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door

bemiddeling van Centaur Vastgoed tot stand gekomen koopovereenkomst.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Centaur Vastgoed ,

haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te

allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Centaur Vastgoed in het

voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Centaur Vastgoed hiervoor verzekerd is.

Indien Centaur Vastgoed niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van Centaur Vastgoed

te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Centaur Vastgoed aan de wederpartij voor

haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding

gedurende maximaal een jaar.

Bij niet-tijdige en/of niet-volledige aanlevering van gegevens door de wederpartij is Centaur

Vastgoed  niet aansprakelijkheid voor de niet-tijdige en niet-volledige verwerking van de gegevens,

noch voor de gevolgen daarvan voor de wederpartij.

Indien zich in de geleverde bescheiden zichtbare fouten, onvolkomenheden e.d. voordoen

die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Centaur Vastgoed

zich die bescheiden, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

De wederpartij verliest diens rechten jegens Centaur Vastgoed , is aansprakelijk voor

alle schade en vrijwaart Centaur Vastgoed tegen iedere aanspraak van derden ter

zake van schadevergoeding indien en voor zover:

voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en adviezen van Centaur

Vastgoed strijdig gebruik van de bescheiden c.q. de verleende diensten door de wederpartij;

voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij anderszins niet conform de door Centaur Vastgoed

gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens,

informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Centaur Vastgoed zijn

verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden) en Centaur Vastgoed

de te verrichten dienstverlening op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

 

Artikel 14: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij al hetgeen zij aan Centaur Vastgoed verschuldigd

te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn.

Bij niet tijdige betaling:

 • zal de wederpartij aan Centaur Vastgoed een vertragingsrente verschuldigd zijn ter

     grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een

     maand worden als volle maand beschouwd;

 • zal de wederpartij, na daartoe door Centaur Vastgoed te zijn gemaand, ter zake van

     buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en

     de vertragingsrente met een minimum van € 150,00;

Al hetgeen wederpartij aan Centaur Vastgoed verschuldigd wordt door wederpartij

tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaan making.

Ter keuze van Centaur Vastgoed kan in voorgaande of daarmee

overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet

gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Centaur Vastgoed

bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot

de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke

zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien

Centaur Vastgoed het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid

van de wederpartij te twijfelen.

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde

rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst

openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de

voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegen vorderingen op Centaur Vastgoed

heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening.

Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

Centaur Vastgoed is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele

eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Centaur Vastgoed

vervaardigde bescheiden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijkanders zijn

overeengekomen.

De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten - openbaarmaking of

overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de

uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Centaur Vastgoed

voorbehouden. Het is de wederpartijen ieder geval niet toegestaan de door Centaur Vastgoed

verstrekte bescheiden zonder diens uitdrukkelijke toestemming te kopiëren, vermenigvuldigen,

aan derden te verstrekken dan wel derden inzage te verlenen in deze bescheiden.

Evenmin is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Centaur Vastgoed toegestaan

om informatie van haar website te downloaden en te kopiëren.

Door het verstrekken van gegevens aan Centaur Vastgoed verklaart de wederpartij

dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden

wordt gemaakt en vrijwaart hij Centaur Vastgoed in en buiten rechte voor alle

gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

 

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen

de wederpartij en Centaur Vastgoed gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat

rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip

waarop de wederpartij:

 • in staat van faillissement wordt verklaard;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot

     diens vermogen of delen ervan verliest.

Het in dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder

de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 17: Overmacht

Ingeval er sprake is van overmacht is Centaur Vastgoed gerechtigd de

overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de

wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding

gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Centaur Vastgoed , van de door haar

ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van

Centaur Vastgoed .

Ingeval sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de

wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Centaur Vastgoed tot aan dat

moment na te komen.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden

verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,

overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d.

omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst

bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, uitval van automatisering,

internet of elektriciteit, natuurverschijnselen en/of weersomstandigheden.

 

Artikel 18: Ontbinding, annulering, opzegging

De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel

6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich

hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst

krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.

Het voorafgaande in dit artikel is niet van toepassing op de overeenkomst met de

wederpartij.

Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór

aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één

der partijen.

Onder opzegging wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: het na aanvang van

de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.

De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering

c.q. opzegging en vrijwaart Centaur Vastgoed ter zake.

Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd, tenzij nadrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op de tussen Centaur Vastgoed en de wederpartij gesloten overeenkomst is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst

voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het

dat Centaur Vastgoed, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet,

de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in

de plaats waar Centaur Vastgoed is gevestigd.

Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Centaur Vastgoed  

aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van

Centaur Vastgoed zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij

kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een

wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Centaur Vastgoed gerechtigd te

handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen

aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij

gevestigd is.